Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het Loyaliteitsprogramma Princess Royal Circle van Princess Traveller en Princess Hotel Collection die wordt georganiseerd door Princess Hotel Collection gevestigd aan de Stichtse Rotonde 11, 3818 GV in Amersfoort. Deelnemers aan het Loyaliteitsprogramma verklaren door hun deelname akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Princess Traveller en Princess Hotel Collection

Inhoud:

Artikel 1 Algemeen
Artikel 2 Het Loyaliteitsprogramma
Artikel 3 Producten, arrangementen en betalingen
Artikel 4 Levering en bezorging
Artikel 5 Het tegoed (de spaarpunten)
Artikel 6 Deelname
Artikel 7 Gebruik gegevens
Artikel 8 Aansprakelijkheid
Artikel 9 Slotbepalingen
Artikel 10 Beëindiging
Artikel 11 Diversen


Artikel 1 Algemeen
Het Loyaliteitsprogramma heeft als doel om loyale gasten van Princess Hotel Collection bezoeken en loyale klanten van Princess Traveller te laten sparen voor korting op arrangementen en producten.
Princess Hotel Collection behoudt zich het recht voor om in de toekomst andere merken toe te voegen aan het Loyaliteitsprogramma.
Het Loyaliteitsprogramma duurt van 1 oktober 2014 tot een nader door Princess Hotel Collection te bepalen moment. Princess Hotel Collection kan het Loyaliteitsprogramma, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden, op ieder moment beëindingen, welke beëindiging Princess Hotel Collection zo spoedig mogelijk op haar websites zal bekendmaken. Daarnaast streeft Princess Hotel Collection er naar om zoveel mogelijk deelnemers aan het Loyaliteitsprogramma middels een e-mail, tenminste één week voor ingangsdatum van de beëindiging van het Loyaliteitsprogramma, op de hoogte te stellen van de op handen zijnde beëindiging.
Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot het Loyaliteitsprogramma kunnen gericht worden aan de afdeling Sales & Marketing van Princess Hotel Collection door middel van een e-mail te sturen naar info@princesshotels.nl onder vermelding van NAW gegevens. Tevens kunt u hier terecht voor vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot de bij de Partners bestelde arrangementen en producten.

Artikel 2 Het Loyaliteitsprogramma
De Deelnemer kan op de website van Princess Hotel Collection, www.princesshotelcollection.com, zijn of haar account aanmaken door het invoeren van een wachtwoord en een e-mailadres. Het account is bruikbaar voor het Loyaliteitsprogramma van Princess Hotel Collection en Princess Traveller. Hiervoor moet iedere Deelnemer zijn/haar NAW gegevens ter beschikking stellen. Middels het aangemaakte account kan een Deelnemer sparen voor leuke arrangementen, producten en/of kortingen bij Princess Hotel Collection en Princess Traveller. Het Loyaliteitsprogramma is persoonsgebonden en (het tegoed) kan niet worden overgedragen aan anderen. De Deelnemer kan, voor maximaal het bedrag van het in totaal op zijn/haar persoonlijke Loyaliteitsprogramma gespaarde punten, korting krijgen op producten van Princess Traveller en op arrangementen van Princess Hotel Collection. Princess Traveller en Princess Hotel Collection is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de verschillende producten en arrangementen.
Het bedrag aan korting op het betreffende product en/of arrangement wordt in geval van een bestelling direct van het tegoed op het persoonlijke Loyaliteitsprogramma account van de deelnemer afgetrokken. Het saldo van de deelnemer op zijn/haar persoonlijke account moet hiervoor wel hoog genoeg zijn, want dit kan nooit negatief worden. Bij een ontoereikend saldo zal de bestelling worden geweigerd.

Artikel 3 Producten, arrangementen en betaling
Een deelnemer kan het gewenste product van Princess Traveller en een arrangement van Princess Hotel Collection bestellen op de website van het Loyaliteitsprogramma: http://loyalty.princesshotelcollection.com/ Princess Hotel Collection heeft geen enkele bemoeienis met en is op geen enkele wijzige verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de uitvoering van) deze bestelling dan wel de afhandeling ervan. De algemene (leverings)voorwaarden van de Partner zijn op deze bestelling en de afhandeling daarvan (waaronder levering/bezorging) van toepassing.
Een deelnemer betaalt het door hem/haar bestelde product of arrangement door automatische verrekening van het tegoed op zijn/haar Loyaliteitsprogramme account en bijberaling in reguliere Euro's aan de betreffende Partner. Bijbetaling aan de Partner geschiedt, afhankelijk van het bestelde product of arrangement, door betaling via iDEAL dan wel, in sommige gevallen, door contante betaling. Indien het bestelde product of arrangement beschikbaar is, ontvangt de Deelnemer per e-mail een bevestiging van de bestelling. Het product of arrangement zal op de door de Partner bepaalde wijze en binnen de door de Partner bepaalde levertermijn aan de Deelnemer worden geleverd. 

Artikel 4 Levering en bezorging
De levertijden van de Partners (als aangegevens op de websites) zijn slechts indicatied. Hieraan kunnen door de Deelnemers geen rechten worden ontleend.
Per product staat aangegeven of er verzendkosten betaald moeten worden. Deze verzendkosten verschillen per product en staan aangegeven bij het product. Wanneer u meerdere producten besteld worden de hoogste verzendkosten berekend.

Artikel 5 Het tegoed (de Spaarpunten)
Het tegoed (Spaarpunten) op het Loyaliteitsprogramma account zijn niet inwisselbaar voor regulier geld of enig andere contante waarde. Princess Hotel Collection vergoedt aan de Deelnemer onder geen beding rente over dit tegoed en/of het saldo. Tevens is het tegoed (de Spaarpunten) onder geen beding te besteden bij andere partijen dan, of voor andere producten dan de producten van, de betreffende Partner. 

Artikel 6 Deelname
Deelname aan het Loyaliteitsprogramma staat open voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan het Loyaliteitsprogramma anders dan het gebruik van internet. Per persoon, per e-mailadres, (en dus per Deelnemer) kan maximaal één account aangemaakt en gebruikt worden in het Loyaliteitsprogramma. Deelname aan het Loyaliteitsprogramma kan alleen via de website van Princess Hotel Collection en de website van het Loyaliteitsprogramma http://loyalty.princesshotelcollection.com/

Artikel 7 Gebruik gegevens
De Deelnemer garandeert dat de door hem verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. Voor meer informatie over de behandeling van de gegevens van de Deelnemer verwijzen we naar het Privacy- en Cookibeleid van het Loyaliteitsprogramma van Princess Hotel Collection en Princess Traveller.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
Princess Hotel Collection, Princess Traveller en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de (uitvoering van het) Loyaliteitsprogramma. Daarnaast zijn zij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit, of op enige wijze verband houdt met de door Deelnemers bestelde en door de Partners aan de Deelnemers geleverde producten en verstrekt geen enkele garantie ten aanzien van deze producten (inclusief het tijdig en op juiste wijze leveren hiervan). Meer specifiek zijn zij, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor:

  • Enige aanvullende uitgaven die de Deelnemers eventueel maken in verband met de deelname aan het Loyaliteitsprogramma en/of met de aanvaarding en het gebruik van een product.
  • Enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk-, computer hardware- of software van welke aard dan ook inclusief mogelijk problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de websites of het downloaden van componenenten hiervan
  • Enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met het wijzigen of beëindigen van het Loyaliteitsprogramma.

Ondanks de grootst mogelijke zorg die Princess Hotel Collection aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van het Loyaliteitsprogramma besteedt, is het mogelijk dat de vertrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in de door Princess Hotel Collection en Princess Traveller openbaar gemaakte materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Princess Hotel Collection & Princess Traveller niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Princess Hotel Collection & Princess Traveller in het leven roepen.

Artikel 9 Slotbepalingen
De merken Princess Hotel Collection & Princess Traveller zijn geregistreerde merken.
Deelnemers zullen deze Algemene Voorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Princess Hotel Collection & Princess Traveller.

Artikel 10 Beëindiging
Princess Hotel Collection & Princess Traveller behouden zich te allen tijde het react voor om het Loyaliteitsprogramma, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, eenzijdig te beëindigen, onderbreken of te wijzigen en/of het Loyaliteitsprogramma te wijzigen indien de omstandogheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers.
Princess Hotel Collection & Princess Traveller behouden zich het recht voor om iedere Deelnemer met onmiddelijke ingang te diskwalificeren en/of van verdere deelname uit te sluiten indien (Princess Hotel Collection & Princess Traveller vermoedt dat) de betreffende Deelnemer op enige wijzige in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens verstrekt, of informatie die in strijd is/zijn met de wet verstrekt, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Princess Hotel Collection & Princess Travveler of derden.

Artikel 11 Diversen
Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.